Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

Místo konání: on-line formou ZDE

Videonávod na YouTube  ZDE

Datum: 1. – 23.4. 2021  

Obecné informace k zápisu ZDE

Podrobné informace k zápisu 2021/2022

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce.
Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a minimální účasti zákonných zástupců tzn. proběhne pouze formální část zápisů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínech 1. – 23. 4. 2021.

Předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel o přijetí bude v pondělí 10. 5. 2021.
Vydávání rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je možné ve dnech 24. a 25. 5. 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové ulice (odkaz zde)– 10 bodů
 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu8 bodů
 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany – 6 bodů

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šesti let věku
 • Cizinci doplní svoji žádost o kopii dokladu místa pobytu, kopii pasu dítěte a zákonného zástupce a místopřísežným prohlášením o pravdivosti údajů.
  (U cizinců se za doklad pobytu považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu), pas.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Online přihláška (odkaz zde) – Formulář bude funkční pouze v průběhu zápisu ve dnech 1. – 23. 4. 2021.

Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy. Na vaši mailovou adresu vám bude zaslána předvyplněná žádost, kterou doplníte, opíšete si registrační číslo, podepíšete a stanoveným způsobem doručíte do školy:

 • do datové schránky školy (adresa: k5t28a9),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na adresu: sekretariat@zsfajtla.cz ,
 • poštou na adresu školy,
 • do schránky školy (vlevo před služebním vchodem do školy – Třinecká 350 – z ulice u restaurace Skleník).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

POZOR! Z hlediska dodržení GDPR vyplní zákonný zástupce místo svého data narození aktuální datum, kdy přihlášku vyplňuje. Datum se po odeslání automaticky přepíše na 31.12.2006.

2.
V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění, bude formulář k dispozici u vchodových dveří školy (Třinecká 350, služební vchod – z ulice u restaurace Skleník) ve dnech 1. – 23. 4. 2021. Po vyplnění vhodíte formulář do schránky. Registrační číslo přidělí škola a zašle na Vámi uvedený e-mail.

V případě nutnosti budete kontaktováni vedením školy k doložení potřebných dokladů.

Dotazy volejte na číslo 774 445 989 (Mgr. et Mgr. Marie Blažková, zástupkyně ředitelky školy)

Žádost o odklad povinné školní docházky

On-line přihláška (odkaz zde) – vyznačení zájmu o odklad – vygenerování Žádosti o odklad školní docházky

 • k žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37 (1.- 23.4.2021) musí zákonný zástupce doložit
  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
 • Kontakty PPP pro Prahu 3 a 9:
  • psycholog – Mgr. Eva Jasparová: tel.: 792 401 216
  • školní speciální pedagog: Mgr. Olga Sklenářová: tel.: 792 249 843
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

V případě chybějícího dokladu – doporučení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

Svým podpisem na přihlášce potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že

– dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech 28. 4. a 29. 4.2021 od 8.00 do 14.00 hod. v budově školy ZŠ generála Františka Fajtla DFC, v ulici Třinecká 350, v kanceláři hospodářky školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
– dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
– dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Informace dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) o zpracování osobních údajů je na webových stránkách školy.

Pro školní rok 2021/2022 škola může přijmout maximálně 98 žáků.

V Praze dne  10.  3. 2021

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy