Zápis do prvních tříd ZŠ a do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Místo konání: on-line formou zde

Datum a čas:  6. 4. – 17. 4. 2020

Přidejte si tuto stránku do chytrého telefonu nebo tabletu snadno a rychle pomocí QR kódu:

qr-zapis-do-prvnich-trid

Informace k zápisu do 1. tříd a Přípravné třídy pro školní rok 2020/2021

Plnění  povinnosti  školní docházky je stanoveno v §36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2020/2021 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší šesti let věku.

Pro školní rok 2020/2021 škola může přijmout maximálně  72  dětí .

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany
  v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – 10 bodů
 2. děti s místem trvalého pobytu v městské části Praha 18 – Letňany
  z jiného školského obvodu 8 bodů
 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany
  z jiného školského obvodu – 6 bodů 

Upozorňujeme zákonné zástupce budoucích prvňáků na platnost nové Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech  základních škol č. 4./2020 s platností od 1.4.2020.

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, notáře a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ §182a.

Žádost o odklad povinné školní docházky by měla být podána v době zápisu s přílohami.

Prosíme rodiče dětí žádajících o odklad školní docházky o jeden školní rok a rodiče dětí žádajících o přijetí dítěte do přípravné třídy, aby k žádosti doložili obě dvě kladná doporučení: 

  1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
  2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)

Kontakty PPP pro Prahu 3 a 9:

psycholog – Mgr. Eva Jasparová

školní speciální pedagog: Mgr. Olga Sklenářová

tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí :

Výsledky budou zveřejněny  dne  4. 5. 2020

 1. a) na webových stránkách školy v sekci dokumenty,
 2. b) na vchodových dveřích školy Třinecká 350.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Termín vydávání rozhodnutí : 25. – 26. 5. 2020 –  v kanceláři hospodářky školy – čas bude upřesněn

Zápis budoucích prvňáčků do ŠD:  bude upřesněno

Vážení rodiče,

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a minimální účasti zákonných zástupců tzn. proběhne pouze formální část zápisů.

 

Na naší škole bude zápis probíhat v termínu  6. – 17. 4. 2020 následujícím způsobem:

 1. Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy.
 2. Bude vám zaslána předvyplněná přihláška, tuto přihlášku doplníte, uložíte si registrační číslo, podepíšete  a stanoveným způsobem doručíte do školy
 3. Stanovené způsoby doručení:
 • do datové schránky školy (k5t28a9),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na adresu: magdalena.prinesdomu@zsfajtla.cz  ,
 • poštou na adresu školy,
 • osobní podání: v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné udržovat doporučenou vzdálenost od sebe navzájem. K osobnímu podání bude ve škole určeno sběrné místo. (Poštovní schránka na budově Třinecká 350, služební vchod). Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno mailem.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.

(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech  6. – 17. 4. 2020)

 

V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění a podání, bude formulář  k dispozici u vchodových dveří školy (Třinecká 350, služební vchod). Po vyplnění vhodíte formulář do schránky.  Mailem vám přijde potvrzení s uvedením registračního čísla.

Sběr vyplněných žádostí bude, pro ty z Vás, kteří nebudou podávat přihlášku jednou z výše uvedených forem,  tj. bez osobní účasti, probíhat ve dnech 20. 04. a 21. 04.2020 od 9 do 12 hodin.

 

V případě dotazů volejte prosím na číslo 774 445 989 (Mgr. et Mgr. Marie Blažková, zástupkyně ředitelky školy) 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Platí stejný postup jako u zápisu do ZŠ. 

V základním odkazu označíte Budeme pro dítě žádat odklad. Na mail přijde žádost o zápis dítěte do 1. třídy a žádost o odklad. Vyplníte žádost o odklad. K  žádosti nezapomeňte připojit zákonné přílohy. Bez nich bude žádost neúplná a budete vyzváni k jejich doplnění v určeném termínu. Tím dojde k přerušení správního řízení do doby vydání těchto doporučení a jejich doložení.

 

Přílohy žádosti o odklad:

 1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
 2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy:

Platí stejný postup jako u zápisu do ZŠ. V základním odkazu označíte Budeme pro dítě žádat odklad. Na mail přijde žádost o žádost o přijetí 1. třídy a žádost o odklad. Vyplníte obě žádosti. V žádosti o zápis do 1. třídy v části Žádost o zařazení do přípravné třídy napíšete ANO.

 

Cizinci:

Cizinci ke své žádosti doloží povolením k trvalému pobytu a místopřísežné prohlášení o pravdivosti údajů.

(U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.)

 

Svým podpisem na přihlášce potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že

 • dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech stanovených ředitelkou školy 23. 4. 2020 od 9.00 do 12:00 hodin v budově školy Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9, v kanceláři hospodářky školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
 • dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba
 • dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet to spisu.

Školské  obvody pro zápis

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC

Ašská

Bechyňská

Beranových

Bludovická

Boletická

Dudkova

Hronovská

Chebská

Klenečská

Kopřivnická

Kramolínská

Letovská

Miroslava Hajna

Nepomuckých

Ostravská

Pavla Beneše 

Prachatická

Protivínská

Rokycanská

Stará Náves

Škrábkových

Toužimská

Vamberská

Velhartická


V Praze dne  31.  3. 2020

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy