Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2022/2023

Datum: 5. – 6.4. 2022  

Podrobné informace k zápisu 2022/2023

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:
úterý 5.4.2022 od 14.00 – 18.00 hod. a středa 6.4.2022 od 14.00 – 18.00 hod.
V případě nemoci – náhradní termín úterý 12.4.2022 ve 13.00 hod.

Rezervace k zápisůmzde

 • Před vybráním času si prosím vyberte místo (okénko nad časy).
 • Pro běžný zápis jsou určeny místnosti 1 až 3
 • Pro odklady místnost ODKLADY
 • Pro zápis cizinců místnost CIZINCI.

TERMÍNY:

 • vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 12. 4. 2022 (9:00 – 14:00)
 • vydávání rozhodnutí o odkladu školní docházky:  27. 4. 2022 (9:00 – 16:00)
 • předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel přijatých dětí: 27. 4. 2022
 • vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: 4. – 5. 5. 2022 (9:00 – 16:00)

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a
základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
včetně posledních změn a doplňků.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní
školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném
školském obvodu základní školy – v Městské části Praha 18 – Letňany – spádové
oblastiodkaz
2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské
části – v Městské části Praha 18, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává
(v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské
části – v Městské části Praha 18
4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské
části, , jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8.
ročníku)
5. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské
části
6. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní
město Praha

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet
uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí
stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování
proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou
registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven
písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené
zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 •  zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2022 dovrší šesti let věku
 • k zápisu je nutné přijít osobně, s rodným listem dítěte a občanským průkazem
  zákonného zástupce- prokázání trvalého pobytu dítěte
 • u cizinců – doložení místa pobytu
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formuláře
  o Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  o Žádost o odklad povinné školní docházky
 • nebo on-line vyplnění přihlášky na této stránce (bude aktualizováno 28. 3. 2022)
 • K účasti prezenčního (osobního) zápisu využijte časový harmonogram na této
  stránce (bude aktualizováno 28. 3. 2022)

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné
  školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 5. a 6. 4. 2022 musí zákonný zástupce
  doložit:
  o doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a
  dorost
  o doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního
  pedagogického centra
 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  • tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939
 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz „Desatero pro rodiče
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2022/2023 škola může přijmout maximálně 80 žáků.

Informace o zpracování osobních údajů pro zápis do 1. ročníku – ke stažení zde

Informace o zpracování osobních údajů – odklad povinné školní docházky – ke stažení zde

V Praze dne  10.  3. 2022

Mgr. Eva Duchková

ředitelka školy