Výchovné poradenství

Na škole pracuje výchovná poradkyně PhDr. Magdalena Hochmanová.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:

úterý: 8.00 – 8.30 a 14.00 – 16.00                                                                                                              
po telefonické domluvě

telefon: 774445996

email: magdalena.hochmanova@zsfajtla.cz

Objednaná jednání výchovné poradkyně a vedení školy se zákonnými zástupci žáků:

úterý, středa čtvrtek: 7.30 – 8.00 hodin

Konzultační hodiny pro žáky a učitele:

dle dohody – kabinet č. 105
 

Základní informace k integraci žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • Podkladem k integraci dítěte jsou pouze vyšetření ze školských poradenských zařízení stanovených Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., tedy příslušná speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
 • Zprávy ostatních odborníků (lékařů, klinických psychologů atd.) lze pouze akceptovat a vycházet z nich při kontrolních vyšetřeních v PPP nebo SPC.

Postup před vyšetřením v PPP:

 • objednat se v PPP (telefon a adresu poskytne třídní učitelka nebo výchovná poradkyně)
 • oznámit datum vyšetření třídní učitelce nebo výchovné poradkyni, které Vám připraví podklady (sešity, aj.)
 • vlastní návštěva – vyšetření v PPP

Volba střední školy:

Informace o vzdělávací nabídce:

 • http.//www.infoabsolvent.cz
 • Ve škole jsou k zapůjčení (prezenčně) příručky s přehledem škol a oborů; po dohodě konzultace pro žáky i rodiče. Telefon 774445996; e-mail: magdalena.hochmanova@zsfajtla.cz.

Přihlášky:

 • Obory s talentovými zkouškami – do 30.11.2020
 • Ostatní obory – do 1.3.2021
 • Přihlášky lze podat v prvním kole dvě, a to v podzimním i jarním termínu. Kdo nebude úspěšný na podzim (umělecké obory), může si na jaře podat opět 2 přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet podaných přihlášek omezen.
 • Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení: od 12. – 30.4.2021.
 • Přihlášky vytiskne škola s veškerými potřebnými údaji. Je třeba pouze dodat údaje na jakou školu (školy) a obory si chcete podat přihlášku a koho ze zákonných zástupců máme na přihlášku uvést (ten, kdo bude komunikovat ze školou, vyzvedávat korespondenci na poště).
 • Vyplněnou přihlášku předávají/posílají na střední školu rodiče.

Tyto informace se týkají žáků devátých tříd, žáků osmých tříd, pokud již v letošním školním roce splní povinnou školní docházku a nepožádali o prodloužení docházky do základní školy, i žáků pátých a sedmých tříd, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia.

Postup při podávání přihlášek:

 • Vyberte si školu a obor (doporučuji využít den otevřených dveří).
 • Napište název školy (škol) a obor (obory), na který (které) se bude vaše dítě hlásit, a kdo ze zákonných zástupců má být na přihlášce uveden. Tyto údaje vyplníte do příslušného formuláře a předáte výchovné poradkyni školy. Pokud se chcete poradit, zavolejte jí a domluvíte si osobní schůzku.
 • Přihlášky vytiskneme a potvrdíme, vrátíme žákovi nebo přímo vám. Vyplňování a potvrzení přihlášek proběhne ve dvou termínech: 11. – 13.11.2020 pro žáky (9.r., 5.r.), kteří se hlásí na SŠ do oborů s talentovou zkouškou a 8. – 12.2. 2021 pro žáky (9.r., 7.r., 5.r.), kteří se hlásí na ostatní SŠ a víceletá gymnázia.
 • Ověřte si na střední škole, jestli je potřeba potvrzení lékaře, pokud ano, nechte si přihlášku potvrdit.
 • Přihlášky pošlete doporučeně nebo předejte osobně na střední školu nejpozději do 30.listopadu 2020 (obory s talentovou zkouškou) a do 2. března 2021 (ostatní obory).

Zápisové lístky:

 • Vydává základní škola, obracejte se na výchovnou poradkyni školy.
 • Každý žák obdrží pouze jeden zápisový lístek.
 • Termín vydávání zápisových lístků pro zákonné zástupce žáků deváté třídy je:
  • 5.1.2021, 7:30 – 8:00 (obory s talentovou zkouškou), jinak dle dohody
  • 9.3.2021, 14:00 – 16:00  (SŠ a víceletá gymnázia), jinak dle dohody.
  • Termín vydávání zápisových lístků ve šk. roce 2020/21 je na základě opatření MŠMT posunut z 15. 3. na 6. 4. 2021