Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Dne 1. 9. 2020 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001666 s celkovým rozpočtem 1.400.019,00 Kč.

Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí školy, komunitní aktivity a začleňování žáku s odlišným mateřským jazykem.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.


Šablony OP VVV pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Dne 1. 8. 2019 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony II OP VVV pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014224 s celkovým rozpočtem 2.740.887,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 24 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy č. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, specifického cíle 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, specifického cíle 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a specifického cíle 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu v MŠ,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ,
  • personální podporu na ZŠ,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ,
  • extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ,
  • spolupráci s rodiči žáků ZŠ a veřejností,
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD,
  • zájmové a rozvojové aktivity ŠD.

Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Dne 1. 2. 2019 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001251 s celkovým rozpočtem 1.137.569,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 19 měsíců je financován z operačního programu Operační program Praha – pól růstu ČR, v rámci výzvy č. OPPPR_28. výzva SC 4.2 – Inkluze a multikulturní vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ ve škole, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Cílem projektu je cílená podpora žáků s OMJ, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky na ZŠ, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou kurzů DVPP a zahraničních stáží na MŠ a ZŠ, zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí školy a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ a ZŠ.

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.

Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu

(ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.


Šablony pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Dne 1. 8. 2017 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004643 s celkovým rozpočtem 1.500.712,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 24 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy č. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, specifického cíle 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a specifického cíle 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v rámci výzvy č. 02_16_023 OP VVV.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků (v rámci DVPP) na MŠ ve všech možných oblastech a na setkávání a spolupráci mezi pedagogy MŠ a rodiči.

Na ZŠ se vedle vzdělávání a spolupráce členů pedagogického sboru (v rámci DVPP) zaměřuje na realizaci čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a na doučování žáků ZŠ, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.


ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, proinkluzivní a multikulturní škola

Dne 1. 9. 2017 zahájila Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC realizaci projektu s názvem „ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, proinkluzivní a multikulturní škola“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000327 s celkovým rozpočtem 2.282.105,00 Kč.

Tento projekt s předpokládanou délkou trvání 23 měsíců (2 školní roky) je financován z operačního programu Praha – pól růstu, prioritní osy č. 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, specifického cíle 4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti v rámci výzvy č. 21 OP PPR. Získání dotace předcházela komplexní příprava projektové žádosti, jejíž kvalita byla potvrzena v rámci několika stupňového výběrového řízení ze strany Magistrátu hlavního města Prahy.

Projekt se zaměřuje na podporu multikulturní výchovy a proinkluzivních opatření na ZŠ. Záměru bude dosaženo prostřednictvím synergií vzniklých kombinací zvolených podpůrných opatření různé četnosti a intenzity. Speciální důraz je kladen na práci se žáky-cizinci, kterým je poskytována podpora v podobě cílené a individualizované výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti.

Globálním cílem projektu je podpořit na naší ZŠ otevřenost, přispět k multikulturní výchově a zintenzivnit proinkluzivní opatření. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo za pomoci níže uvedených dílčích cílů:

a) Zlepšení podmínek pro výuku žáků z řad cizinců

Minimálně 30 žákům z řad cizinců bude za dobu projektu systematicky poskytována individuální podpora. K naplnění cíle přispěje realizace odpoledního vyučování zaměřeného na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti. Pro tyto účely bude zakoupeno potřebné zařízení a vybavení v podobě 20 ks tabletů, vzdělávacích aplikací a literatury.

b) Multikulturní výchova ve škole

Pro všechny žáky školy, tj. aktuálně 472 žáků, uspořádáme každý rok multikulturní vzdělávací bloky vedené interní odbornicí na tuto problematiku v rozsahu 2 hodiny/třída/rok. Jejich cílem bude pochopení odlišností jednotlivých kultur a národů, porozumění české, evropské a světové kultuře a historii a odmítání předsudků a negativních stereotypů. Do výuky se po dobu 4 dnů (20 vyučovacích hodin) zapojí min. 7 zahraničních studentů v každém školním roce.

c) Multikulturní výchova mimo školu

Mimo prostředí školy budou v každém roce projektu uskutečněny projektově orientované třídenní výjezdní pobyty pro žáky 1. stupně a 6. tříd (celkem 16 tříd). Smyslem těchto pobytů bude multikulturní výchova a rozvoj sociálních a občanských kompetencí alternativní formou výuky. Každému žáku naší školy během projektu umožníme navštívit 1 kulturní akci zaměřenou na prezentaci jiné kultury či národnosti.