Proč právě k nám?

 • zaměření školy na výchovy ( zvýšená hodinová dotace předmětů hudební a výtvarné výchovy   )
 • pořádáme koncerty orchestru „HRAJETO”, účastníme se různých výstav a soutěží
 • zaměření školy na environmentální výchovu – zelená učebna,  spolupracujeme s ekocentry, třídíme odpad, vedeme žáky k ekologickému myšlení
 • výuka anglického jazyka od 2. ročníku a druhého cizího jazyka od 7. ročníku (anglický jazyk od 1. ročníku formou zájmového kroužku)
 • podporujeme projektovou výuku
 • výuka v odborných učebnách
 • propojujeme teorii s praxí, účastníme se exkurzí a mimoškolních vzdělávacích akcí
 • účastníme se vědomostních olympiád a sportovních soutěží
 • pořádáme lyžařský výcvikový kurz, školy v přírodě a adaptační soustředění, vyučujeme dopravní výchovu, plavání
 • máme kvalitní, kvalifikovaný učitelský sbor – jsme škola s dlouholetou tradicí, podílíme se na přípravě budoucích učitelů
 • školní poradenské pracoviště (výchovný a kariérový poradce)
 • vedeme žáky  ke zdravému životnímu stylu – automat na zdravé svačinky, jsme zapojeni do projektů EU – Ovoce do škol, Mléko do škol
 • nabízíme mnoho různorodých volnočasových aktivit a kroužků
 • školní družina od 6,30 hod. do 17,00 hod. s nápaditým programem