O škole

Základní škola sídlí ve dvou budovách – budova Rychnovská 139 a budova Třinecká 350. V rámci školního vzdělávacího programu „Výchovami k výchově a vzdělání“ se škola zaměřuje zejména na estetickou výchovu – hudební a výtvarnou. Tomu je přizpůsoben i učební plán. Během školního roku jsou zařazeny rozmanité formy výuky – včetně výuky projektové a četné tematické akce, exkurze, besedy, kurzy a soustředění. Na škole působí školní orchestr „Hra je to“. Součástí základní školy je i přípravná třída pro žáky s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a školní družina. V rámci zájmového vzdělávání mají žáci možnost vybírat z pestré nabídky kroužků.

Přečtěte si také:

Hudební výchova

Na naší škole se hudební výchově věnuje velká pozornost. Vyučují zde kvalifikovaní pedagogové, kteří působí také jako lektoři České Orffovy společnosti na seminářích hudební výchovy pro učitele různých typů škol.  Žáci, kteří si zvolili zaměření na hudební výchovu (od 1. až do 7. třídy) mají během týdne dvě hodiny hudební výchovy, ve vyšších ročnících jednu hodinu týdně. Žáci mohou navštěvovat kroužek Orchestrální hry. Všechny děti hrají na zobcové flétny, na které se začínají učit už v 1. třídě. Většina žáků však ještě navštěvuje Základní uměleckou školu, kde si volí další hudební nástroj, který pak mohou uplatnit ve školním orchestru. Kromě klasických nástrojů ovládají muzikanti i další nástroje – tzv. orffovské, mezi ně patří např. zvonkohry, metalofony, xylofony nebo nástroje bicí. Propojení těchto nástrojů s klasickými vytváří specifický zvuk našeho orchestru.

Dne 23. 10. 2017 rozhodlo zastupitelstvo Městské části Praha 18 Letňany o udělení Ceny MČ naší pí učitelce PaedDr. Lence Pospíšilové za aktivní práci v oblasti pedagogiky – orffovské principy hudební výchovy a kultury. Ocenění bylo slavnostně předáno představiteli naší obce dne 6. 12.2017.

 

Orchestr HRA JE TO
Dětský orchestr HRA JE TO je zároveň i pěveckým sborem a je tvořen žáky z hudebních tříd. Každá hudební třída je vlastně samostatným hudebním tělesem s různým nástrojovým obsazením, kterému se přizpůsobují úpravy skladeb i celkový repertoár. Při různých příležitostech se muzikanti z těchto tříd setkávají a orchestr se rozrůstá až na sto hráčů, jenž mají na repertoáru skladby od dob renesance přes baroko až po 20. století.  Příležitostí, kde si mohou zahrát všichni společně, není mnoho, rozhodně však patří k těm nezapomenutelným chvílím, které žáci ve škole prožijí. Jsou to hlavně masopustní průvody nebo vítání jara, kdy ulice Letňan ožívají veselým průvodem malých i větších muzikantů. Takovým svátkem jsou i Vánoce a Tříkrálovské koledování.

Komornějšími akcemi, na kterých mohou žáci zúročit svoje muzikantské dovednosti, jsou vítání občánků a koncerty pro seniory, čímž se aktivně zapojují do života obce. Na konci školního roku se vždy sejdeme na závěrečném koncertu v Salesiánském divadle, kde mohou diváci (rodiče) shlédnout, co se žáci za rok naučili. Tento orchestr se zúčastňuje mnoha hudebních festivalů – Jarní petrklíč, Rolnička, Orff. festival ve Stochově, na kterých sesbíral řadu ocenění.

Orchestr koncertuje i v zahraničí. Od roku 1996 navštívil mnoho evropských států (Německo, Maďarsko, Slovensko, Litvu, Portugalsko, Francii, Slovinsko, Holandsko, Polsko). Na těchto zájezdech se mohou žáci potkat se svými vrstevníky nejen na podiu, ale i ve volných chvílích, společně cestovat a seznamovat se s jinými kulturami.

Výtvarná výchova

V rámci estetické výchovy se škola zaměřuje vedle výchovy hudební i na výchovu výtvarnou. Tomu je přizpůsoben i učební plán, kdy v 1.- 7. ročníku je výtvarná výchova dotována dvěma vyučovacími hodinami týdně, v 8. – 9. ročníku hodinou jednou.

Hlavními obsahovými doménami jsou rozvíjení smyslové citlivosti, fantazie a obrazotvornosti. Vzdělávání ve vyučovaném předmětu je zaměřeno na podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově, seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik. učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace, učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání.

Žáci se pravidelně zúčastňují různých výtvarných soutěží. K největším úspěchům patřila přední místa v soutěžích pořádaných MČ Praha18, v mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice 2016, v soutěži u příležitosti 700 let Karla IV. Mezi další projekty, kterých se naše škola zúčastnila, patřily Příroda kolem nás, projekt s protidrogovou tematikou „Správným směrem“, projekt podpory zdraví, v rámci kterého Státní zdravotní ústav vydal kalendář, jehož součástí byly i práce našich žáků.

V loňském roce byla Chvalským zámkem vyhlášená výtvarná soutěž – Očima legopanáčka.

Do soutěže bylo zasláno celkem 224 prací z celé České republiky.
Soutěžilo se v pěti kategoriích, přičemž byly velice úspěšné děti z naší mateřské a základní školy.
V 1. kategorii předškolních dětí se umístil na 2. místě Vojtěch Vršecký a na 3. místě Solomija Kalinovská.
Ve 2. kategorii žáků 1. – 3. tříd se umístil na 3. místě Lukáš Jůn.
Všechny výtvarné práce jsou k nahlédnutí v prostorách zámku.
Malým výtvarníkům moc gratulujeme.
Mgr. Markéta Bednářová

Generál František Fajtl DFC

František Fajtl se narodil 20. srpna 1912 v Doníně. Byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a po její absolvování nastoupil jako poručík letectva u 2. leteckého pluku v Olomouci a Přerově. Po obsazení Československa nacisty odešel do Polska (1939), kde se přihlásil k československému zahraničnímu odboji. Po napadení Polska Německem přešel do Francie, v níž se stal, po vypuknutí 2. světové války, příslušníkem francouzského stíhacího letectva. Po kapitulaci Francie v roce 1940 zamířil společně s dalšími československými vojáky do Velké Británie a stal se pilotem britské RAF (Royal Air Force). V roce 1941 byl jmenován velitelem 313. československé stíhací perutě. Zúčastnil se leteckých útoků ve Francii, Belgii a Holansku. Osmadvacátého dubna 1942 byl Fajtl díky svým úspěchům v boji jmenován velitelem 122. britské perutě „City of Bombay“ a stal se prvním Čechem, který velel britským a belgickým pilotům. V květnu 1942 byl sestřelen při náletu na severní Francii. Podařilo se mu uniknout z německého obklíčení a pěšky došel přes Pyreneje až do Španělska. Tam se sice dostal do frankistického koncentračního tábora, ale díky britské diplomacii se dostal zpět do Velké Británie. V září 1944 odletěl do Banské Bystrice, kde se zúčastnil bojů za Slovenského národního povstání. Své zkušenosti uplatnil i v bitvě o Ostravu. Po únoru 1948 byl propuštěn z armády, zatčen a bez soudu vězněn na Mírově. V šedesátých letech byl částečně rehabilitován. Do veřejného života se však mohl zapojit až po listopadu 1989. Zemřel v Praze 4. října 2006.

Od ledna 2002 nese škola se svolením Rady Městské části Praha 18 a pana generála Františka Fajtla DFC, čestný název „Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC“ (D.F.C. = Distinguished Flying Cross – letecký kříž za významné činy).