Nově Vás seznamujeme s činností školního psychologa:

Jméno: MILAN HÝZLER
Diagnostika, depistáž
1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
2. Depistáž specifických poruch učení.
3. Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
4. Depistáž nadaných dětí.
5. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
6. Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.
Konzultační, poradenské a intervenční práce
1. Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího programu,
vedení, kontrola jeho naplňování).
2. Společné zajišťování a vyhodnocování podpůrných opatření žáků s SVP.
3. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení…).
4. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
5. Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
6. Kariérové poradenství u žáků.
7. Techniky a hygiena učení (pro žáky).
8. Skupinová a komunitní práce s žáky.
9. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
10. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
11. Zajištění komunikace mezi aktéry škola-žák/rodič-školské poradenské zařízení (PPP, SPC).
12. Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
13. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
14. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
15. Náslechy ve třídách.
Metodická práce a vzdělávací činnost
1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
2. Metodická pomoc třídním učitelům.
3. Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
4. Účast na pracovních poradách školy.
5. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik
prevence, třídní učitelé, ředitel).
6. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými
zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
7. Zajišťování metodické podpory a vedení asistentů pedagoga.
8. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
9. Dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů;
administrativa.
10. Prezentační a informační činnost.
11. Participace na přípravě přijímacího řízení na střední školy.