Ve středu 7. 6. 2017 proběhne v době konzultací 16:00 – 19:00 hodin volba člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Jediným navrženým kandidátem je p. Ing. Josef Pokorný.

Pravomoci školské rady upravuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Hlasovací lístky budou vydávány (podle na třídních schůzkách odsouhlasených volebních seznamů) na příslušných budovách Rychnovská 139 (stará budova) a Rychnovská 350 (nová budova) dle umístění jednotlivých tříd.

Volby proběhnou formou tajného hlasování (tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné přelepkou s razítkem školy) v přízemí jednotlivých budov.

Hlasovací lístek je platný, je-li zatržen kandidát, hlasovací lístek je neplatný, není-li kandidát  označen.

Za každého žáka naší školy bude vydáván jeden hlasovací lístek. Volit může po dohodě kterýkoliv ze zákonných zástupců žáka.