Zápis do I. tříd a Přípravné třídy ZŠ  pro školní rok 2019/2020

Místo konání: budova Rychnovská 139

Datum a čas:  úterý 2.4.2019 14.00 – 18.00,
středa 3.4.2019 14.00 – 17.00 (po oba dny, není rozhodující časové pořadí u zápisu)

V případě nemoci – náhradní termín  úterý 9.4.2019 v 13.00 hodin.

Řádný zápis 2.4. – ZAREZERVOVAT     3.4. – ZAREZERVOVAT

Zápis – cizí státní příslušníci 2.4. – ZAREZERVOVAT   3.4. – ZAREZERVOVAT

Zápis – odklad docházky  2.4. – ZAREZERVOVAT  3.4. – ZAREZERVOVAT

ZRUŠIT REZERVACI ONLINE  je možné do 25.3.

Přidejte si tuto stránku do chytrého telefonu nebo tabletu snadno a rychle pomocí QR kódu:

qr-zapis-do-prvnich-trid

Informace k zápisu do 1. tříd a Přípravné třídy pro školní rok 2019/2020

Plnění  povinnosti  školní docházky je stanoveno v §36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2019/2020 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šesti let věku.

Pro školní rok 2018/19 škola může přijmout maximálně  76  dětí .

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany
  v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – 10 bodů
 2. děti s místem trvalého pobytu v městské části Praha 18 – Letňany
  z jiného školského obvodu 8 bodů
 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany
  z jiného školského obvodu – 6 bodů

V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ §182a.

Co si přinést k zápisu:

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2019 dovrší šesti let věku.

 1. průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte – prokázání trvalého pobytu dítěte
 2. rodný list dítěte 
  u cizinců – povolení k trvalému pobytu (U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.), pas.
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky by měla být podána v době zápisu s přílohami.
 4. Prosíme rodiče dětí žádajících o odklad školní docházky o jeden školní rok a rodiče dětí žádajících o přijetí dítěte do přípravné třídy, aby v den zápisu doložili obě dvě kladná doporučení:
  1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
  2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( Pedagogicko-psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)

Kontakty PPP pro Prahu 3 a 9:

psycholog – Mgr. Jaroslava Stolařová

školní speciální pedagog: Mgr. Olga Sklenářová

tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí :

výsledky budou zveřejněny  – 17. 4. 2019

a) na webových stránkách školy v sekci dokumety

b) na vchodových dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Termín vydávání rozhodnutí : 6. – 7. 5. 2019 –  v kanceláři hospodářky školy – od 13.30 – 16.00 hodin

Zápis budoucích prvňáčků do ŠD  :  bude upřesněno

Formuláře potřebné k zápisu :

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
Žádost o odklad povinné školní docházky 
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

Formuláře naleznete na webových stránkách www.zsfajtla.cz/dokumenty-zakladni-skola nebo v den zápisu na místě.

V Praze dne  25. 2. 2019

                                                                                                                                                                       Mgr. Eva Duchková

                                                                                                                                                                            ředitelka školy