Zápis do I. tříd ZŠ pro školní rok 2017/18

Místo konání: budova Rychnovská 139

Datum a čas:  středa 19.4.2017 13.00 – 18.00,
čtvrtek 20.4.2017 13.00 – 17.00 (po oba dny, není rozhodující časové pořadí u zápisu)

V případě nemoci – náhradní termín  25.4.2017 ve  13.00

Přidejte si tuto stránku do chytrého telefonu nebo tabletu snadno a rychle pomocí QR kódu:

qr-zapis-do-prvnich-trid

Informace k zápisu :

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku , v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku ( § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Přesný termín si stanoví každá škola.

Pro školní rok 2017/2018 jsou do 1. tříd zapisovány děti, které se narodily v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2017 dovrší šesti let věku.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Pro školní rok 2017/18 škola může přijmout maximálně  60 – 78 dětí .

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany
  v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – 10b
 2. děti s místem trvalého pobytu v městské části Praha 18 – Letňany
  z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této školy  8b
 3. děti s místem trvalého pobytu v městské části Praha 18 – Letňany
  z jiného školského obvodu – 6b
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 –  Letňany
  jejichž sourozenec je již žákem této školy – 4b
 5. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 –  Letňany – 2b

V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí.

Co si přinést k zápisu:

 1. průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
 2. rodný list dítěte
  u cizinců – povolení k trvalému pobytu (U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.)
 3. rodiče dětí žádajících o odklad školní docházky o jeden školní rok a rodiče dětí žádajících o přijetí dítěte do přípravné třídy přinesou k zápisu obě kladná doporučení:
  1. doporučující posouzení odborného lékaře (dětského nebo praktického lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
  2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( Pedagogicko-psychologická poradna  nebo  Speciální pedagogické centrum)

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(PPP = Pedagogicko-psychologická poradna, SPC = Speciální pedagogické centrum)

Kontakty PPP pro Prahu 3 a 9:

školní psycholog – Mgr. Jaroslava Stolařová

školní speciální pedagog – Mgr. Olga Sklenářová

tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2017/2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

(datum narození 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011)

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

(datum narození 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012)

Termín zveřejnění výsledků zápisu s informací o přijetí či nepřijetí :

výsledky budou zveřejněny – 3.5.2017

a) na webových stránkách školy v sekci dokumety

b) na vchodových dveřích školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Termín vydávání rozhodnutí : 17.5. – 19.5.2017 od 7.30 hod do 15.30 hod v kanceláři hospodářky školy ( budova Třinecká).

Zápis budoucích prvňáčků do ŠD  :  24.5.2017 od 7.40 – 9.00 a 15.00 – 17.00 hod (budova Rychnovská)

Formuláře potřebné k zápisu :

Zápisní lístek do 1.třídy 2017
Zápisní lístek do přípravné třídy 2017
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2017
Žádost o odklad povinné školní docházky 2017
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

Formuláře naleznete na webových stránkách www.zsfajtla.cz/dokumenty-zakladni-skola nebo v den zápisu na místě.

V Praze dne  10.3..2017

Mgr. Eva Duchková
ředitelka školy