Výchovné poradenství

Na škole pracuje výchovná poradkyně PhDr. Magdalena Hochmanová.

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:

úterý: 9.00 – 9.30 hodin a 12.30 – 16.00 hodin
po telefonické domluvě

Konzultační hodiny pro žáky a učitele:

dle dohody – kabinet č. 105
telefon: 774 445 996
e-mail: magdalena.hochmanova@zsfajtla.cz

Objednaná jednání výchovné poradkyně a vedení školy se zákonnými zástupci žáků:

úterý, středa, čtvrtek: 7.30 – 8.00

Základní informace k integraci žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami:

Podkladem k integraci dítěte jsou pouze vyšetření ze školských poradenských zařízení stanovených vyhláškou č. 72/2005 Sb. (§ 3), tedy příslušná speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Zprávy ostatních odborníků (lékařů, klinických psychologů atd.) lze pouze akceptovat a vycházet z nich při kontrolních vyšetřeních v PPP nebo SPC.

Postup před vyšetřením v PPP:

  • objednat se v PPP (telefon a adresu poskytne třídní učitelka nebo výchovná poradkyně)
  • oznámit datum vyšetření třídní učitelce nebo výchovné poradkyni, které Vám připraví podklady (sešity, aj.)
  • vlastní návštěva – vyšetření v PPP
  • předat originál zprávy z vyšetření (podle vlastního uvážení) třídní učitelce nebo výchovné poradkyni

Volba střední školy:

Informace o vzdělávací nabídce:

http://www.infoabsolvent.cz

Ve škole jsou k zapůjčení (prezenčně) příručky s přehledem škol a oborů;
po dohodě konzultace pro žáky i rodiče.

Přihlášky:

Obory s talentovými zkouškami – do 30. 11.

Ostatní obory – do 15. 3.

Přihlášky lze podat v prvním kole dvě, a to v podzimním i jarním termínu. Kdo nebude úspěšný na podzim (umělecké obory), může si na jaře podat opět 2 přihlášky.

V dalších kolech přijímacího řízení není počet podaných přihlášek omezen.

Vyplněnou přihlášku předávají/posílají na střední školu rodiče.

Tyto informace se týkají žáků devátých tříd, žáků osmých tříd, pokud již v letošním školním roce splní povinnou školní docházku a nepožádali o prodloužení docházky do základní školy, i žáků pátých a sedmých tříd, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia.

http://www.infoabsolvent.cz

Ve škole jsou k zapůjčení (prezenčně) příručky s přehledem škol a oborů; po dohodě konzultace pro žáky i rodiče.